Ranking Taekwon

# Pontos Nome Level Max. Mapa
1 4 DODTkwon 99 / 50 prontera
Online
2 1 MeiaBola 99 / 50 prontera
Online
3 1 Zenky 99 / 50 tha_t02
Online
4 1 EpsilonExpandido
[ ]
99 / 50 gl_cas02
Online
5 1 Aaya 69 / 50 pay_dun03
Online
6 1 Sayajin 67 / 49 prontera
Online